Portada > Ajuntament - Seu Electrònica > Informació Oficial > Període mitjà de pagament (PMP)

Període mitjà de pagament (PMP)

Per donar compliment al que disposa l’article 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es fa públic que els indicadors sobre el període mig de pagament a proveïdors de l’Entitat durant el QUART trimestre de 2014 segons estableix el RD 635/2014, són:

PMP -21,37

Detall

Ratio d'operacions pagades Ràtio d'operacions pendents de pagament Període mig de pagament trimestral
-21,37 0,00 21,37

* Pot haver signe negatiu en els dies del PMP. El P;P màxim legalment establert és de 30 dies ( en positiu ), en el pagament per part de l’Ajuntament en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura i que les operacions pendents de pagaments a l’Ajuntament es troben, en mitjana, per sota del període màxim