Portada > Ajuntament - Seu Electrònica > Informació de la seu electrònica

Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Vallcebre

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

- Disposició de creació de la Seu Electrònica i de creació i funcionalitat del registre electrònic

- Disposició de creació del Registre Electrònic

Ordenança municipal reguladora de l'Administració electrònicaSistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Olost que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

1 | El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
2 | Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.
Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica

URL: https://www.vallcebre.cat/seu_electronica
Emès per a: Vallcebre
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

 

L'Ajuntament també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

 

Perfil de Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/2353865
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Gestió Tributaria
URL: http://www.diba.cat/web/municipis/inici/-/menudirectori/tributs/08293
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Tramitació electrònica
URL: https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/visorits/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Tauler electronic:
URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=829380001
Emès per a : Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA

 

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: https://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Calendari de festius: Calendari