Portada > Ajuntament - Seu Electrònica > Serveis i tràmits > Tràmits > Canvi de domicili dins dels mateix municipi

Canvi de domicili dins dels mateix municipi

Descripció

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Temps de resolució

Segons la seva naturalesa i termini màxim de 3 mesos

Qui el pot demanar

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.) Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

Quan es pot demanar

Durant tot l'any

Preu de la tramitació

Gratuït

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Ompliu el següent formulari Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

Documentació necessària

Documentació a aportar Documents identificatius de la/les persona/es que realitzen el canvi de domicili (original o fotocòpia): -Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir. -Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país. -Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència. -Menors d'edat casats: a més, llibre de família. Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament: -Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal. -Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full. -Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.